อัตลักษณ์ : จิตอาสาและพัฒนาท้องถิ่น
เอกลักษณ์ : แหล่งเรียนรู้ทางวิชาการและให้บริการวิชาการแก่สังคม

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก วันศุกร์ ที่ 1 สิงหาคม 2557
 

เข้าสู่เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ