อัตลักษณ์ : จิตอาสาและพัฒนาท้องถิ่น
เอกลักษณ์ : แหล่งเรียนรู้ทางวิชาการและให้บริการวิชาการแก่สังคม

กิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ ในวันวิทยาศาสตร์ ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ 2557 ระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมสอบแข่งขันวิชาการ โครงการตอบปัญหาทางการเงินครั้งที่ 6 วันวิทยาศาสตร์ ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ 2557 วันที่ 18 สิงหาคม 2557

เข้าสู่เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ