เรียนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์เนื่องจากคณะกำลังดำเนินงานปรับปรุงเว็บไซต์ โดยปรับเปลี่ยนโดเมนใหม่ เป็น http://ms.udru.ac.th
และจะยุติโดเมนเดิม http://www.msudru.com ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2561 จึงขออภัยในความไม่สะดวก